LUMC, Coöperatie LEO e.a.

 • Opdracht: Projectleider integrale geboortezorg regio Leiden e.o.
 • Type opdracht: Advies, projectmanagement
 • Looptijd: 1 maart 2015 – 15 december 2015
 • Opdrachtgever: Verloskundige coöperatie LEO i.c.m. Leids Universitair Medisch Centrum en kraamzorg De Waarden

De zorgaanbieders kunnen nu hun rol verder oppakken en invulling geven aan de zorginhoudelijke vernieuwing.

Opdrachtomschrijving
Organisatie:

De organisatie van de Nederlandse geboortezorgzorg is in beweging.

Van oudsher is er aan de aanbiederszijde van de zorg sprake van verschillende segmenten: verloskunde en kraamzorg worden beschouwd als “eerstelijnszorg”, bevallen in het ziekenhuis is “tweedelijnszorg” (of zelfs “derdelijnszorg”, denk aan complexe vroeggeboorte en couveusekinderen). Deze segmenten leveren verschillende type zorg, worden door verschillende beroepsgroepen uitgeoefend, kennen grote verschillen in organisatiegraad en worden op verschillende wijze gefinancierd. Wat zij gemeenschappelijk hebben, is dat zij zich allen richten op moeder en kind bij zwangerschap en geboorte.

Sinds een aantal jaren staan de prestaties van de Nederlandse geboortezorg ter discussie. De segmentering (“schotten”) leidt tot suboptimale zorgprestaties en inefficiëntie in de aangewende personele en financiële middelen.

Aan de vraagzijde bestaat bij de zorgverzekeraars (die de kosten voor begeleiding en zorg bij zwangerschap en geboorte vergoeden) behoefte aan meer transparantie in het aanbod en de prijs. Deze bewegingen hebben er in de regio Leiden en omstreken toe geleid dat zorgaanbieders uit de diverse segmenten hebben besloten tot nauwere samenwerking. De partijen worden hierin gesteund door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (dat zijn thuiszetel in Leiden heeft) en Zilveren Kruis / Achmea.

In 2013 ondertekenen een groot aantal partijen in de Leidse regio een intentieverklaring om tot intensievere samenwerking te komen. Voor de uitvoering van de plannen wordt een projectorganisatie ingericht.

Bij aanvang van de opdracht is er onrust bij de betrokken deelnemers aan het project.

De uitvoering van dit convenant verloopt minder voorspoedig dan verwacht. Het project loopt een jaar vertraging op. Bottleneck vormt het gesprek over de organisatievorm van de samenwerking. De verwachting dat de samenwerking zal worden ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon, wordt niet door alle partijen gedeeld. Deze discussie stagneert en leidt tot het vertrek van de eerder aangestelde projectleider. Op dit punt start mijn opdracht in maart 2015.

Aanleiding / achtergrond voor de opdracht:

De projectopzet heeft een aantal complexe kenmerken. Het gaat om betrokkenheid van meerdere grote en kleinere organisaties. De direct betrokken deelnemers uit deze organisaties hebben niet allen eenzelfde mandaat.

Het project richt zich op innovatie. Vernieuwing draagt altijd elementen van onzekerheid met zich. De zorgaanbieders investeren overwegend via de tijdsinzet van inhoudelijk betrokken zorgprofessionals die hiervoor niet of nauwelijks extra uren hebben gekregen en het “er dus bij moeten / willen doen”. De verwachte uitkomsten zijn mogelijk voor de zorginhoudelijk betrokkenen “logischer” dan voor de bestuurlijk eindverantwoordelijken. De gezamenlijke belangen liggen op het eerrste gezicht eerder op zorginhoudelijk gebied dan op financieel en/ of organisatorisch gebied.

De opdracht:

Invulling geven aan de rol als projectleider. De projectleider richt zich op het mede-vormgeven van de koers van betere samenwerking in de verloskundige keten in Leiden en omgeving. Projectmanagement, projectcoördinatie en advies vallen binnen het projectleiderschap.

 • Projectcoördinatie:
  Aansturen, aanjagen, monitoren voortgang, overzicht houden over werkgroepen. Verbindingen leggen tussen onderdelen, creëren van draagvlak op alle niveaus, verbinding houden met stakeholders;
 • Bewaken van externe en interne communicatie over de voortgang;
 • Voorzitter van de Regiegroep Integrale geboortezorg;
 • Trekker werkgroep Contouren (organisatie / financiën);
 • Budgetbewaking en verantwoording;

De resultaten:

De opdracht is uitgevoerd in de periode maart 2015 – december 2015. In deze periode is de aanvraag voor een innovatietarief bij de Nederlandse zorgautoriteit NZA voorbereid.

De aanvraag behelst integrale zorg voor een integraal tarief. Een dergelijke aanvraag kan alleen worden ingediend als zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraar hierover overeenstemming hebben.

In werkgroepen is de uitwerking van dit experiment, de innovatie, voorbereid.

 • Het nieuwe integrale zorgaanbod is voor het grootste deel (“nataal”) gedefinieerd, uitgewerkt en
 • De capaciteit van de zorgprofessionals (afkomstig uit de deelnemende zorgaanbieders) in het nieuwe zorgaanbod is gedefinieerd, bepaald, uitgewerkt en omschreven;
 • Er wordt gestart met een eerste zorginhoudelijk product (integrale voorlichting);
 • Er is een (1) integraal tarief afgesproken met de zorgverzekeraars voor de kosten van de zorg bij zwangerschap en geboorte;
 • Er liggen op bestuurlijk niveau bindende financiële afspraken over de wijze van verdeling van het integrale tarief tussen de deelnemende zorgaanbieders;
 • Er zijn contractuele afspraken gemaakt over de risico’s die de deelnemende partijen lopen;
 • Er zijn afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de uitvoering en resultaten van het experiment.

Met de innovatie-aanvraag is de integrale geboortezorg in Leiden e.o. “niet af”. Het gaat om innovatie, dus werkende weg zal geëvalueerd en bijgesteld worden. De nieuwe fase vraagt om nieuwe vormen van overleg. Dat zal in de dagelijkse praktijk worden beproefd.

Belangrijkste is dat er door de toekenning van het innovatietarief de oriëntatie op financiële en bestuurlijk/organisatorische kaders zal verschuiven naar meer focus op de inhoudelijke vernieuwing. De aandacht is (weliswaar noodzakelijk) lang gericht geweest op de kaders: de organisatievorm en (de verdeling van) het tarief. De zorgaanbieders kunnen nu hun rol verder oppakken en invulling geven aan de zorginhoudelijke vernieuwing.

Trefwoorden opdrachtomschrijving:

 • projectmanagement
 • advies

Belangrijkste samenwerkingspartners:

 • Opdrachtgevers: Coöperatie LEO, Kraamzorg De Waarden, LUMC.
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Zorgverzekeraar Zilveren kruis

(Referenties op verzoek)

jules de vet organisatieadvies & interim-management